Ordningsregler

Ordningsregler reviderade 2021-03-25.pdf

Ändring i ordningsreglerna

Det har blivit vanligare och vanligare att medlemmar lämnar vaggor, trailers, båtar mm på VBS område utan att de används. De tar upp plats, hindrar normal verksamhet eller har placerats på platser där de inte ska stå eller läggas upp. Detta är ett växande problem.

För att alla medlemmar ska ha fullständigt klart för sig vad som gäller har styrelsen förtydligat ordningsreglerna. I korthet innebär det att om en ägare inte efterkommer VBS uppmaning om att ta hand om sin ägodel så säljs den eller skrotas. Ett föremål som inte har en märkning med ägarens namn och telefonnummer säljs eller skrotas.
Förtydligandet har följande lydelse (sid 6 i ordningsreglerna):

"Kvarlämnad utrustning inom VBS områden
Medlem som har egendom upplagd på VBS områden och under ett års tid inte använt egendomen kommer att uppmanas att forsla bort den.
Medlem vars båt inte går att manövrera därför att den till exempel har sjunkit, är vattenfylld mm, skall själv och på egen bekostnad ta upp och forsla bort båten.
Vägrar medlem trots uppmaning från styrelsen att ta hand om sina ägodelar som exempelvis båt, vagga, båtvagn mm, har VBS rätt att, efter den tid som framgår i uppmaningen, destruera egendomen eller om det finns något värde i den, att sälja den. Det är styrelsen som avgör om det finns något värde i egendomen. Blir det efter en eventuell försäljning pengar över efter avdrag för VBS kostnader, tillfaller dessa ägaren. Det är VBS styrelse som avgör pris och kostnader som medlem har att betala till VBS.
Finns ingen märkning på ägodelarna behöver VBS inte undersöka vem som är ägare och styrelsen avgör då vad som skall göras med egendomen, försäljning eller destruktion. Vid en försäljning tillfaller hela summan VBS. Enligt reglerna skall ägodelar på VBS område märkas med ägarens namn och telefonnummer och/eller adress."